UPOZNAJTE BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET

Flora i Fauna

Zemlja kao jedini planet u cijelom svijetu koji podržava život predstavlja dom za milijune životnih oblika. Raznolikost biljnih i životinjskih vrsta u svijetu je poznata kao biološka raznolikost. Koje god mjesto da posjetimo nalazimo različite biljke, cvijeće, ptice, kukce i životinje. Postoje neke biljke i životinje koje se nalaze samo u određenom području odnosno ne mogu se vidjeti u drugim dijelovima zemlje. Ove biljke i životinje su poznate kao flora i fauna tog područja. 

Flora i fauna Nacionalnog parka Una kao područje zaštićenih prirodnih vrijednosti, obiluje mnogobrojnim biljnim i životinjskim vrstama. Konfiguracija terena i geomorfološka struktura tla, različita nadmorska visina i raznolikost flore su uvjeti za bogati mikro svijet koji sa drugim oblicima života doprinosi bogatstvu biodiverziteta Nacionalnog parka.

UPOZNAJTE BILJNI SVIJET

Flora

Na ovom području se nalaze brojne rijetke i endemične vrste, neki od njih su: lincura (Gentiana lutea), pjegava lincura (gentiana punctata), runolist (Leontopodium alpinum Cass), klekovina bora (Pinus mugo). Endem je unska zvončika (Campanilla unensis) koja je ime dobila upravo po rijeci Uni kao i bosanska perunika (Iris reichenbachii Heuffel var. Bosniaca) koja raste na suhim livadama i pašnjacima na karbonatnim i serpentinskim stijenama sa plitkim zemljištem. Bosanska perunika je endem centralnih i jugoistočnih Dinarida. Ekološki uvjeti su omogućili i razvoj velikog broja raznovrsnih biljnih zajednica izuzetne vrijednosti sa preko 1.900 biljnih vrsta što iznosi 52,19% svih vrsta prisutnih u Bosni i Hercegovini. U prostoru je evidentirano 177 oficijalnih i 105 potencijalno ljekovitih, jestivih, vitaminskih i aromatičnih biljnih vrsta. 

Prostor Nacionalnog parka grade vapnenačke stijene koje naseljava karakteristična vegetacija prilagođena posebnim uvjetima takvih karakterističnih staništa kao što su hazmofitske biljke (pukotinjarke). Ispod većih stjenovitih brda, pod utjecajem hidrosfere i atmosfere odlamaju se dijelovi stijena, kotrljaju niz padinu, stvarajući tako mjestemična točila (sipare). Korovna i ruderalna vegetacija vezana je uz sva naselja na tome području. Dobro su razvijene zajednice razreda Bidentetea, Artemisetea i Chenopodietea, zahvaljujući ruralnom načinu života, ekstenzivnom ratarstvu i ekstenzivnom stočarstvu.

Raznolika staništa obiluju velikim brojem vrsta i zajednica. Na području Nacionalnog parka se ne može procijeniti tačan broj svojti kao ni zajednica, ali možemo izvršiti usporedbu s npr. Austrijom koja ima oko 2000 vrsta, a prostorno malo područje Nacionalnog parka, po procjeni, više od 1000. Uz to, ovdje se nalaze mnoge endemične vrste te reliktno – refugijalne zajednice, važne ne samo za uže područje, već i za ukupnu biološku raznolikost Evrope. Stoga je za očekivati da će i veliki dio ovog područja biti uvršten i u ekološku mrežu Natura 2000.

UPOZNAJTE ŽIVOTINJSKI SVIJET

Fauna

Fauna Nacionalnog parka Una po svim svojim karakteristikama je možda i najraznovrsnija u ovom dijelu Evrope. Mnoge životinje su našle svoj dom u Nacionalnom parku i na taj način pružile mu veliko bogatstvo koje je svakog dana sve veće i raznovrsnije, među kojima su razne vrste sisara, ptica, gmazova, riba, vodozemaca i leptirova.

Prema Zakonu o zaštiti prirode te Pravilniku o zaštiti pojedinih vrsta sisavca, Mammalia (N.N. 31/95.) zaštićeno je 33 vrste sisavaca područja Une i Nacionalnog parka, dok je 8 vrsta zaštićeno prema Pravilniku o lovostaju. Od zaštićenih sisavaca uz mnoge ugrožene i osjetljive vrste šišmiša potrebno je naglasiti tri velike zvijeri, tri najveća evropska predatora – vuk, ris i medvjed. Velik broj iz skupine zvijeri – vidra, jazavac, lasica i zerdav. Na IUCN-ovom propisu ugroženih sisavaca Evrope nalazi se 17 vrsta u dvije kategorije ugroženosti. Prema popisima Bernske konvencije koja štiti evropske divlje vrste i prirodna staništa, 50 vrsta sa područja Nacionalnog parka je zaštićeno.

Na temelju podataka promatranja i proučavanja ptica na širem području parka zabilježeno je više od 120 vrsta ptica, na temelju literaturnih podataka i podataka o ornitofauni šireg područja možemo očekivati da broj vrsta ptica prelazi 160 vrsta. Zanimljivo je spomenuti veliki tetrijeb koji je prilično ugrožen zbog prekomjernog lova, lještarka koja je prilično rijetka i skrovita vrsta (često se viđa na području Doljana). Na širem području parka prisutno je 12 vrsta gmazova iz dva reda i to kornjače (Chelonia) i ljuskaši (Squamata), prisutne su i sljedeće vrste: mrski ljuskavi gušter (Algyroides nigropunctatus), velebitska gušterica (Lacerta horvathi) i gorski žutokrug (Vipera macrops).  Prema Konvenciji o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa 11 je strogo zaštićenih vrsta gmazova. Među 15 vrsta riba koje su prisutne u rijeci Uni na području parka i njenim pritokama a najznačajnije su potočna pastrmka (Salmo trutta) i lipljen (Thymallus thymallus). Među rijetkim vrstama ovdje možemo naći i vrstu pod imenom peš (Cottus gobio) kao i dvoprugastu ukliju kao rijetku i relativno ugroženu vrstu. Vodozemci koji žive u mirnim vodama ravnica, obraslim vodenim biljem, relativno dubokim jezerima brežuljkastih i brdskih predjela su velika zelena žaba (Rana ridibunda) i daždevnjak (Salamandra salamandra). Jedan od najboljih pokazatelja zdravog i uravnoteženog ekosistema je obilje raznih vrsta leptira, do sad je u parku utvrđeno 75 vrsta leptira a pretpostavka je da se taj broj kreće preko stotinu. 

VRSTA SISARA
0
VRSTA PTICA
0
VRSTA GMAZOVA
0
VRSTA RIBA
0
VRSTA VODOZEMACA
0
VRSTA LEPTIRA
0