JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća
radna mjesta:
– Sektor stručnih poslova zaštite, praćenja stanja, očuvanja, održavanja i korištenja
područja


1. Stručni saradnik za poljoprivredu……………………………1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
2. Nadzornik prirodnih parkova – glavni nadzornik……….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
3. Nadzornik prirodnih parkova…………………………………1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
4. Nadzornik prirodnih parkova – šumar …………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme


– Sektor za razvoj turizma, marketing, ugostiteljstvo i prodaju


5. Stručni saradnik za turizam……………………………………1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
6. Recepcionar ……………………………………………………….4 (četiri) izvršioca na neodređeno vrijeme

 

Opis radnih zadataka zaposlenika

Opis radnih zadataka za radno mjesto 1.:
predlaže programe znanstvenih i stručnih istraživanja vezanih uz korištenje poljoprivrednih površina; sudjeluje u izradi i provedbi Programa za upravljanje poljoprivredom na području Parka; sudjeluje u procesu izrade Poljoprivredno–okolišnog programa na lokalnoj i nacionalnoj razini; sudjeluje u uspostavi baze podataka u okviru svoje nadležnosti, te sudjeluje u popunjavanju baze podataka; surađuje na razvoju GIS-a Parka, u okviru svoje nadležnosti; surađuje sa naučnim i stručnim institucijama, strukovnim udruženjima i pojedincima unutar svog djelokruga rada; sudjeluje u pisanju i provedbi godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, nadzire njegovu provedbu, te sudjeluje u izradi izvještaja o njegovoj provedbi, u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pisanju, reviziji i provedbi plana upravljanja; prati i analizira domaće i međunarodne propise i trendove vezane uz poljoprivredu i uz zaštitu i promicanje biološke i krajobrazne raznolikosti; sudjeluje u pripremi izvještaja u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremi i pisanju projekata koje Park prijavljuje na natječaje za dobivanje financijskih sredstava u okvirima svog djelokruga rada; vrši unapređivanje postojećih uzgojnih metoda, istraživanje obilježja, iskorištenosti i plodnosti zemljišta; organizira primjenu dobivenih rezultata u cilju poboljšanja prakse u poljoprivredi; vrši unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka; sačinjava evidencije i vodi statističke podatke iz svoje oblasti; radi i druge poslove po nalogu izvršnog direktora.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 2. :
Vodi i koordinira rad nadzorničke službe i odgovoran je za provođenje Pravilnika o
unutarnjem redu, Uredbe o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prirode u NP; ovlašten je za planiranje, povođenje i koordiniranje poslova nadzora utvrđenog zakonom i drugim propisima; upućuje nadzornike na izvršavanje planiranih zadataka; prati izvršavanje poslova nadzorničke službe; supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Sektora; sudjeluje u pisanju i provedbi godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, nadzire njegovu provedbu, te sudjeluje u izradi izvješća o njegovoj provedbi, u okviru svoje nadležnosti; ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu nadzorničke službe i predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova; radi na pripremi dokumentacije vazano za prekršajne i kaznene prijave i prati izricanje mjera; surađuje s nadležnim institucijama u okvirima svoje nadležnosti propisane Uredbom o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode i drugih propisa; izvještava direktora i izvršnog direktora o provođenju planiranih aktivnosti; podnosi izvještaje direktoru I izvršnom direktoru o radu nadzorničke službe; obavlja i druge poslove po uputama i nalozima direktora i izvršnog direktora; za rad nadzorničke službe odgovoran je direktoru Preduzeća.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 3.:
Nadzornik izvršava razne svakodnevne zadatke propisane Zakonom i Uredbom o
organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode, kao i Pravilnika o unutarnjem redu i radnih zadataka koje dobija od glavnog nadzornika; sačinjavanjava zapisnike o zatečenom stanju tokom nadzora i kontrole na području Nacionalnog parka i zapisnike o privremenom oduzimanju; obilazi NP radi sprječavanja krađa, nasilništva, nelegalne gradnje objekata, ilegalnog ulaska u NP, nezakonitog lova i ribolova, sječe šume i pokretanja drveta; vrši nadzor na vodotocima i ostalim područjem NP u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu biljnog i životinjskog svijeta i dozvoljene aktivnosti na kopnu i vodama NP-a; provjerava ulaznice i dozvole, odobrenja za gradnju objekata, građevinske zahvate u prostoru; stalnom terenskom ophodnjom čuva od krađe, uništenja i oštećenja stojeća i ležeća stabla i dijelove stabala u šumi, zaštićene biljne vrste, podmladak, mlade sastojine i sporedne šumske proizvode (listinac, gljive, sjeme, trave, voće, ljekovito bilje i dr.); sačinjava zapisnike, službene zabilješke, foto zapise, mape, skice i uzima izjave od stranaka; koristi mobilni telefon i radio uređaj kao vezu sa upravom i drugim službama van Preduzeća za operativne aktivnosti u hitnim situacijama poput poplava, požara i prilikom potrebe vršenja prisilnih mjera u Nacionalnom parku i njegovim kontakt zonama; patrolira danju i u noćnim smjenama i radi na drugim posebnim zadacima sukladno planu rada i nalogu nadređenih; po potrebi sudjeluje u naplati ulaznica u Park na ulazima ili drugim lokalitetima koje odredi uprava; prati stanje biodiverziteta i bilježi zapažanja, fotografiše i donosi zaključke, a posebno onih vrsta i staništa za koje dobije poseban nalog te prikupljene materijale dostavlja biologu; tokom patroliranja vrši u manjem obimu poslove održavanja, tehničke zahvate i prikupljanje zatečenog smeća u području; sprovodi zakone i ostale propise koji se tiču NP-a i zaštite prirode, poštivanje pravila u piknik i rekreacijskim zonama, reguliše promet na ulazima, šumskim i lokalnim putevima u vrijeme pojačanog prometa vozila, i vrše regulaciju, upozoravaju i sankcioniraju parkiranje vozila; tokom rada posjetiocima daje informacije o pravilima ponašanja, prirodnim i kulturnim vrijednostima, dozvoljenim sportsko-rekreativnim aktivnostima, odgovara na pitanja turista i daje savjete; sukladno propisanim ovlastima koristi silu i tehnička sredstva kad je to neophodno u izvršavanju svog posla; radi i druge poslove po nalogu glavnog nadzornika.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 4.:
Nadzornik šumar ima ovlasti i izvršava sve zadatke kao i Nadzornik čuvar prirode uz dodatne obaveze i ovlasti koje se tiču čuvanja i zaštite šuma i šumskih ekosistema, te obavlja i slijedeće dopunske poslove: prati i preventivno sprječava, kontrolira, evidentira i redovno izvještava o svim utjecajima koji izazivaju promjene stanišnih uvjeta: sušenje i propadanje stabala, progaljivanje sastojina, zamočvarenje ili isušivanje staništa, oštećenja na šumskom tlu, pojavu biljnih bolesti, štetnih
kukaca; stalnom terenskom ophodnjom čuva od krađe, uništenja i oštećenja stojeća i ležeća stabla i dijelove stabala u šumi, zaštićene biljne vrste, podmladak, mlade sastojine i sporedne šumske proizvode (listinac, gljive, sjeme, trave, voće, ljekovito bilje i dr.); prati i evidentira štete od bolesti, kukaca, sitnih glodavaca, divljači i stoke; čuva i brine se za održavanje međašnih znakova (humke, propusti, jarci) kao i oznake unutrašnje podjele šuma; redovno prati fenološka, meteorološka i hidrološka motrenja, urod šumskog sjemena, pojavu biljnih bolesti, štetnih kukaca, elementarnih nepogoda, pojave sušaca, štete od divljači, domaće stoke, glodavaca i mehanizacije, vjetroloma i izvala; provodi planom utvrđene mjere na preventivnoj zaštiti šuma od požara; kontrolira, sprječava, utvrđiue i pismeno izvještava neposrednog rukovodioca o održavanju šumskog reda u sječinama, štetama na sastojini i tlu izazvanim primjenom neodgovarajuće tehnologije ili radom mehanizacije iskorištavanja šuma
u neodgovarajućim uvjetima; vodi redovno dnevnik o prijava i obračuna šumskih šteta, dokaza na sudu, te fenoloških motrenja, pojave šumskih štetnika, hidroloških i meteoroloških motrenja i sl.; obavlja i druge zadatke iz oblasti šumarstva koji su mu povjereni i propisani.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 5.:
surađuje s turističkim zajednicama, turističkim i putničkim agencijama i udruženjima radi promocije ponude Parka; sudjeluje na turističkim i drugim sajmovima i organizira poslove vezane za sajmove; organizira nabavu i prodaju suvenira i koordinira rad suvenirnica; surađuje s medijima radi promocije aktivnosti Parka i obavješćivanja javnosti o aktivnostima Parka; organizira nabavu i prodaju suvenira i koordinira rad suvenirnica; sudjeluje u osmišljavanju i provedbi programa promocije Parka; sudjeluje u pisanju i provedbi godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, nadzire njegovu provedbu, te sudjeluje u izradi izvještajaa o njegovoj provedbi, u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pisanju, reviziji i provedbi plana upravljanja i akcijskih planova, osobito onih vezanih uz promociju i sistem posjećivanja Parka; predlaže programe naučnih i stručnih istraživanja vezanih za promociju i sistem posjećivanja, sudjeluje u organizaciji istraživanja, koordinira ih i nadzire njihovu provedbu; predlaže programe praćenja stanja (monitoringa) vezane uz promociju i sistem posjećivanja Parka (ispitivanje zadovoljstva posjetitelja), sudjeluje u njegovom ustrojavanju, organizaciji i provedbi; organizira sistem izdavanja koncesijskih odobrenja iz svoje nadležnosti, prati i analizira njihovu provedbu i predlaže mjere poboljšanja; istražuje i savjetuje direktora i izvršnog direktora o postojećim nivoima turističke ponude i potražnje u NP; vrši procjenu tržišta i budućih trendova; osmišljava, kreira i koordinira izradu politike promocije turističke ponude NP; organizira izdavanje glasila Parka; koordinira rekreativne aktivnosti u Parku; surađuje sa školama u vezi provedbe programa edukacije i škole u prirodi; surađuje sa naučnim i stručnim institucijama, strukovnim udruženjima i pojedincima radi organizacije istraživanja i monitoringa; prati i analizira domaće i međunarodne propise i trendove vezane uz promociju i interpretaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenih područja; sudjeluje u pripremi i pisanju projekata koje Park prijavljuje na konkurse za dobivanje financijskih sredstava; sudjeluje u pripremi zakonom propisanih izvještaja, u okviru svoje nadležnosti; surađuje s međunarodnim stručnim i naučnim institucijama radi usvajanja novih znanja potrebnih za učinkovitije upravljanje Parkom; sudjeluje na naučnim i stručnim skupovima vezanima uz poslove iz svoje nadležnosti, radi prezentacije Parka i njegovih aktivnosti te usvajanja novih znanja potrebnih za učinkovitije upravljanje Parkom; prema potrebi obavlja poslove prezentacije, vođenja, edukacije i interpretacije prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka; prema potrebi obavlja poslove informatora; priprema redovne izvještaje o obavljenim poslovima; obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 6.:
ažurno i čitko vodi Dnevnik zapažanja i evidencija na ulazima u posjetilačke zone NP Una i slijedi propisano u Uputstvu iz Dnevnika; odgovoran je za stanje i rad ulaza (recepcije) u Parku u skladu sa važećim propisima; prodaje ulaznice u Parku i karte za parkiranje, ribolov, rafting, ronjenje i druge sportsko rekreativne aktivnosti koje su u ponudi Parka; u slučaju nedopuštenog ulaza u Park obavještava nadzornike; daje osnovne informacije posjetiteljima; prodaje suvenire, izdaje informativne prospekte i brošure; specificira novac i predaje dnevni Pazar; priprema i šalje dnevne izvještaje o stanju kontroliranih dnevnih ulazaka u Park, kao i o naplaćenim ulaznicama za organizirane grupe i pojedince; stara se o čistoći i estetskom izgledu recepcije; informira posjetitelje o prirodnim i kulturnim vrijednostima, kao i izletima i sadržajima koji su u ponudi Parka; vrši iznajmljivanje opreme koju Park nudi u kroz svoje usluge; radi i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

 a) Opći
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;

3. da nije osuđivan za krivično djelo, niti da se protiv njega vodi krivični postupak;

4. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08);

5. da nije obuhvaćen/a odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

6. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka za radna mjesta iz Javnog oglasa, a prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać,

7. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) Posebni
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete predviđene
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać po radnim mjestima kako slijedi:

Za radno mjesto 1.:
VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240ECST bodova) drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog Sistema studija-biotehnički fakultet, poljoprivredno prehrambeni fakultet; radno iskustvo najmanje 3 godine radnog iskustva od čega 1 godina u struci; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije; probni rad 6 mjeseci.
Za radno mjesto 2.:
VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240ECST bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog Sistema studija- fakultet za kriminalistiku, šumarski fakultet, biotehnički, stručni studij prirodoslovnog usmjerenja; radno iskustvo najmanje 5 godina od čega minimalno 3 godine rada u struci; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije; probni rad 6 mjeseci.
Za radno mjesto 3.:
III iIi IV stepen stručne spreme (SSS); najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima nadzornika u zaštićenom području; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije, Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite; probni rad 3 mjeseca.
Za radno mjesto 4.:
III i IV stepen stručne spreme šumarskog smjera-šumarski tehničar; najmanje 3 godine radnog iskustva od čega 1 godinu u struci-šumarski tehničar; poznavanje jednog svjetskog jezika; poznavanje rada na računaru; položen vozački ispit B kategorije; Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite; probni rad 3 mjeseca.
Za radno mjesto 5.:
VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240ECST bodova) drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog Sistema studija-ekonomski fakultet-smjer turizam, marketing,
menadžment; najmanje 3 godine radnog iskustva od čega 1 godina u struci; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije; probni rad 6 mjeseci.
Za radno mjesto 6.:
IV stepen stručne spreme, ekonomskog, informativno tehničkog ili društvenog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B; probni rad 3 mjeseca.

Prijavljivanje na Javni oglas
Potpisana prijava od strane kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju gore navedenih općih uvjeta Javnog oglasa tražene pod tačkom od 1. do 7. i posebnih uvjeta za svako navedeno radno mjesto, kako slijedi:
1. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija koja nije starija od 6 mjeseci-za sva radna mjesta);
2. izvod iz matične knjige rođenih koji nije starije od 6 mjeseci original, može i ovjerena kopija CIPS-ove lične karte (za sva radna mjesta);

3. uvjerenje da nije osuđivan/a za krivično djelo, niti da se protiv kandidata vodi krivični postupak (original uvjerenje izdano od nadležnog organa koje nije starije od 15 dana-za sva radna mjesta);

4. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08) (potpisana i ovjerena izjava koja nije starija od 15 dana-za sva radna mjesta);
5. da nije obuhvaćen/a odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (potpisana i ovjerena izjava koja nije starija od 15 dana- za sva radna mjesta);
6. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
(za radna mjesta 1, 2 i 5-ovjerena kopija);
7. svjedočanstvo o stečenom srednjem obrazovanju (za radna mjesta 3, 4 i 6 -ovjerena kopija);
8. dokaz o radnom iskustvu (za sva radna mjesta-ovjerena kopija);
9. uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje; ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta-ovjerena kopija upisnice–indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru; ili diploma odnosno druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru (za sva radna mjesta-ovjerena kopija);
10. uvjerenje škola ili drugih institucija registriranih za učenje stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje; ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja jezika, položenom ispitu jednog svjetskog stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava fakulteta npr. ovjerena kopija upisnice–indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje stranog jezika, odnosno položene ispite stranih jezika; diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku (za sva radna mjesta-ovjerena kopija);
11. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za sva radna mjesta-kopija vozačke dozvole);
12. certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite (za radna mjesta 3 i 4 – ovjerena kopija).
Odgovarajući dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Javni oglas, ovaj dokaz dostavljaju samo za izabrani kandidati nakon donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

Ispunjenost općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.bDokumenti priloženi uz prijavu na Javni oglas neće se vraćati kandidatima.bUkoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena fotokopija, od kandidata se može zahtijevati uvid u originalne dokumente.
Kandidati će biti obavješteni pisanim putem o datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kao i testiranja kandidata za sva radna mjesta, a koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa. O daljem procesu nakon održanih intervjua i završenog testiranja, kandidati koji budu uspješni biti će obaviješteni putem telefona. Svi kandidati koji ne budu primljeni na upražnjena radna mjesta, u roku 5 dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos bit će obaviješteni pisanim putem. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, smatrat će se da
je odustao od učešća u oglasnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Obavijest o raspisivanju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme će se objaviti u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, a integralni tekst Javnog oglasa će se objaviti na web stranici JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać: www.npuna.ba

Javni oglas se dostavlja JU „Služba za zapošljavanje USK“ Bihać, a najkasnije na dan njegove objave u dnevnim novinama.
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. 
Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih radnih mjesta po ovom Javnom oglasu, potrebno je da dostavi prijavu u zatvorenoj koverti sa traženom dokumentacijom za svako od tih radnih mjesta, odvojeno.
Na poleđini koverte potrebno je navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon, kao i radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje. 

Kovertirane prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom preporučeno na adresu:
JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska  br.17D 
77000 B I H A Ć 


sa naznakom na koverti:

„Ne otvaraj-prijava na Javni oglas za radno mjesto ………………….“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Obustava javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i dva izvršna direktora JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać

JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK „UNA“ D.O.O. BIHAĆ

Na osnovu člana 12. Zakona o Javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 08/05, 81/08 i 22/09), člana  44. i 47  Statuta Javnog Preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać, (”Službene novine Federacije BiH” broj: 58/09, 31/14),  a na osnovu  Rješenja  Općinskog suda u Bihaću broj: 17 0 P 125537 22 P od 22.12.2022. godine., Nadzorni odbor Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, objavljuje  

OBUSTAVU JAVNOG  KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I DVA IZVRŠNA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK „UNA“ D.O.O. BIHAĆ

OBUSTAVLJA se Javni  konkurs za izbor i imenovanje direktora i dva izvršna direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać,  objavljen u Službenim novinama Federacije BIH broj: 99 od 14.12.2022. godine, listu Dnevni avaz od 09.12.2022. god., listu „Unsko-sanske novine-Krajina“ od 09.12.2022. godine i na WEB stranici Nacionalnog parka Una od 09.12.2022. godine..

Obrazloženje: Javni konkurs se obustavlja na osnovu Rješenja Općinskog suda u Bihaću kojim se nalaže  obustava raspisanog Javnog konkursa.

JAVNI KONKURS

Javni konkurs za imenovanje direktora i dva (2) izvršna direktora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una", d.o.o. Bihać

 

Raspisuje se javni konkurs za imenovanje:

 1. Direktor Javnog preduzeća Nacionalni park “Una”, d.o.o. Bihać – 1 izvršilac
 2. Izvršni direktor u Sektoru stručnih poslova zaštite, praćenja stanja, očuvanja, održavanja i korištenja područja – 1 izvršilac i
 3. Izvršni direktor  u Sektoru za razvoj turizma, marketing, ugostiteljstvo i prodaju – 1 izvršioc

Direktora  i 2 izvršna direktora  imenuje Nadzorni odbor, uz saglasnost Osnivača, iz reda kandidata koji po menadžerskim i stručnim  znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju  obavljanju operativnih i  poslovnih potreba Društva.

I Direktor Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać
nadležan je da:

– predsjedava Upravom,

– organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,

– zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja,

– predlaže razvojnu i poslovnu politiku,

– predlaže planove rada i program razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje,

– usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu,

– predlaže organizaciju Društva,

– odgovoran je za zakonitost rada u Društvu,

– podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun,

– donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Društva,

– izvršava i organizira provođenje odluka organa Društva,

– utvrđuje prijedloge općih akata Društva,

– odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika,

– odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu,

– poduzima radnje vezane za registraciju Društva,

– zaključuje ugovore i poduzima i druge pravne radnje

– Odlučuje o pravima iz radnog odnosa

– uz pomoć uposlenika i stručnih saradnika planira, organizira, vodi i kontrolira aktivnosti Javnog preduzeća, što uključuje: planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelovanja javnog preduzeća

– Vrši procjenu prihoda i rashoda, pregovore s dobavljačima, kupcima i drugima,

vrši planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava, materijala i rada osoblja i vođenje dnevnih poslova

-vrši nadzor svih radnika

II SEKTOR STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, PRAĆENJA STANJA, OČUVANJA, ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA PODRUČJA

Naziv zanimanja: IZVRŠNI DIREKTOR

Opis poslova:

Organizira rad Sektora u suradnji sa direktorom,

– vodi, organizira i koordinira rad Sektora stručnih poslova zaštite, praćenja stanja, očuvanja i korištenja područja Nacionalnog parka,

– predlaže i koordinira istraživačke aktivnosti u Nacionalnom parku, prvenstveno inventarizacije i praćenja stanja,

– prati i proučava stanje prirode, predlaže i poduzima mjere zaštite,

– daje prijedloge za istraživanje i naučnu obradu iz djelokruga zaštite prirode (biljnog i životinjskog svijeta, voda, tla i krajobraza),

– prati obaveze koje proističu iz ugovora o naučno-istraživačkim projektima,

– izrađuje analize i informacije iz područja zaštite prirode,

– surađuje sa inspekcijama i akademskom zajednicom sa ciljem učinkovitije zaštite,

– predlaže i koordinira aktivnosti vezane za zaštitu, održavanje i promicanje Nacionalnog parka,

– prati odvijanje svih oblika djelatnosti, a posebno one koje bi u području zaštite unijele ireverzibilne učinke,

– surađuje sa pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju dopuštenu djelatnost u Nacionalnom parku radi zaštite njegovih prirodnih vrijednosti, te ostvarivanja mjera i uvjeta zaštite prirode.

 III SEKTOR ZA RAZVOJ TURIZMA, MARKETING, UGOSTITELJSTVO I PRODAJU

Naziv zanimanja: IZVRŠNI DIREKTOR

Opis poslova:

– Organizira rad službe u suradnji sa direktorom,

– priprema plan markentinških i rekreativnih aktivnosti, te plan drugih djelatnosti Službe,

– izrađuje godišnji i mjesečni plan rada Službe,

– odgovoran je za ostvarivanje stručne razine poslova Službe,

– odgovoran je za uredno i ažurno prikupljanje i uplatu dnevnog pazara i propisan rad na prodajnim mjestima,

– odgovoran je za pravovremenu nabavku svih potrebnih artikala, opreme i dijelova u Službi,

– vodi brigu i planira organiziranje promotivnih i rekreativnih aktivnosti,

– Organizira i provodi vođenje i prihvat posjetitelja,

– Organizira stručna savjetovanja i simpozije, te ostale stručne i naučne i kulturno-edukativne skupove,

– Obavlja poslove u vezi s promocijom Nacionalnog parka u zemlji i svijetu,

– odgovoran je za ažurno provođenje administrativnih obaveza Službe,

– predlaže izradu i sadržaj interpretativno-promotivnih materijala,

– organzira odlaske na sajmove, događaje u organizaciji Parka i događaje u kojima je Park suorganizator,

– izrađuje analize i statističke izvještaje

– direktoru podnosi izvještaje o radu Službe,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

2. Opći uvjeti pozicija broj 1, 2 i 3. 

Kandidati za direktora i izvršne direktore Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać  moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete: 

– da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

– da je stariji od 18 godina i mlađi od 65 godina na dan imenovanja,

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina računajući od dana izdržane,izvršene ili oproštene kazne,

– da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na koju se kandidira,

– da se na njega ne odnosi član IX Tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine

– da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 252. Zakona o privrednim društvima,

– da nema direktni ili indirektni (privatni) financijski interes u Društvu,

– da ponudi program  rada za mandatni period na koji se imenuje (samo za poziciju pod tačkom 1.)

– da posjeduje Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i Uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala,

– da ne vrši funkciju u političkoj stranci

3. Posebni uvjeti – pozicija broj 1, 2 i 3

Pored općih uvjeta, kandidat za direktora i izvršne direktore Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać, moraju ispunjavati i posebne uvjete i kriterije utvrđene Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Uprave Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, a to su:

–    da ima završenu visoku stručnu spremu (VSS), ili diplomu visokog obrazovanja prvog (240

     ESCT), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, ekonomski, prirodno matematički fakultet, fakultet biotehničkih  nauka, pravni ili drugi tehnički fakultet

–   da ima najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci za direktora, a za izvršne direktore 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim  poslovima za direktora, a 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima za izvršne direktore.

– da nije Osnivač društva koje obavlja istu djelatnost za koju je Društvo upisano u sudski registar

– da nije član Upravnog ili Nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste član drugog Upravnog ili Nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju istupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja

4. Mandat 

Mandat direktora i izvršnih direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“d.o.o. Bihać  je četiri (4) godine .

5. Potrebni dokumenti pozicija broj 1, 2 i 3.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: 

 1. Svojeručno potpisana prijava za konkurs koja sadrži: kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon kandidata i e-mail adresu.
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci);
 4. Potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 5. Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. Potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidatu presudom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave,
 7. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbi člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/03 i 34/03),
 8. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije  BiH”,  broj:70/08),
 9. Uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca)
 10. Uvjerenje da nije kažnjavan za privredni prestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala u periodu od 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora (ne starije od 3 mjeseca);
 11. Uvjerenje da nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda (ne starije od tri mjeseca)
 12. Dokaz o završenoj VSS – Diploma (nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini),
 13. Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci,
 14. Potpisanu i ovjerenju izjavu da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Društva, zaposlenik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
 15. Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i Uprava privrednih društava sa udjelom državnog kapitala,

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima. 

6. Ostale napomene 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa biće pozvani na intervju. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete iz Konkursa bit će pismeno obavješteni.

7. Podnošenje prijava 

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, u dnevnom listu:  “AVAZ” Sarajevo, sedmičnom listu „Krajina“ i na web stranici Nacionalnog parka Una.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnom listu, odnosno “Službenim novinama Federacije BiH”. 

Prijave na Javni konkurs s traženim dokumentima dostavljaju se lično u pisarnicu JP Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać ili putem pošte preporučeno, na adresu: 

Javno preduzeće Nacionalni park “Una”, d.o.o. Bihać

Komisija za izbor i imenovanje

Bosanska 17D

77000 Bihać 

SA NAZNAKOM ZA:

“Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  i izvršnih direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać“ – „NE OTVARATI“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

Vodiči operativnih i sigurnosnih standarda

Nacionalni park Una u saradnji sa projektom USAID Turizam predstavljam vam okvir vodiča za operativne i sigurnosne standarde u turističkim aktivnostima biciklizma, pješačenja i raftinga.

Standarde je pripremio projekat USAID Turizam u saradnji sa slovenačkom agencijom Good place specijalizovanom za turizam i aktivnosti na otvorenom kao i promociju i brending destinacija.

 

Cilj ovog vodiča za operativne i sigurnosne standarde je da se operaterima u sektoru avanturističkog turizma u prioritetnim segmentima (pješačenje, biciklizam i rafting) pruže konkretne smjernice o tome kako usvojiti i pridržavati se međunarodno priznatih sigurnosnih standarda u radu.  

 

Ovaj Vodič ne mijenja potrebu za strožijim i dosljednijim zakonodavstvom te za većim brojem politika kojima se uređuju aktivnosti avanturističkog turizma, ali nudi neke konkretne smjernice nosiocima djelatnosti. Također, on ne rješava pitanje nedostatka međunarodnih standarda, ali budući da se zasniva na najboljim međunarodnim praksama, pruža međunarodno priznate smjernice i kriterije.  

 

Pozivamo sve ponuđače navedenih turističkih aktivnosti koji svoje programe izvode na području Nacionalnog parka Una da se upoznaju sa ovim standardima i svoje aktivnosti u najvećoj mogućoj mjeri usklade sa njima.

Podsjećamo da je ovaj vodič utemeljen na preporukama slijedećih standarda:

 

 • ISO 21101: Avanturistički turizam – Sistemi upravljanja sigurnošču
 • ISO 21102: Avanturistički turizam – Lideri – Lične kompetencije
 • Standard za vodiče u avanturističkom turizmu  (ATTA)
 • Smjernice u vezi sa COVID-19 Zdravlje i sigurnost u avanturističkom turizmu  (ATTA)
 • Kriteriji Globalnog Vijeća za Održivi Turizam (GSTC) za sektor hotela i tur operatora

 

 

Uvjereni smo da će stremljenje ka potpunoj primjeni ovih standarda u velikoj mjeri unaprijediti kvalitet pružanja usluga avanturističkog turizma na području Nacionalnog parka Una.

 

Indirektno, implementacija ovog standarda će doprinijeti većem nivou osposobljenosti osoblja, većem broju međunarodno certificiranih vodiča, sigurnijim i zelenijim iskustvima, čišćem i bolje zaštićenom okolišu, te većem kvalitetu proizvoda avanturističkog turizma. Kao rezultat toga, Nacionalni park Una i BiH će poboljšati svoju globalnu poziciju i privlačnost kao destinacija za avanturu na otvorenom.  

Pozivamo vas na nam se primjenom ovih standarda pridružite u unapređenju kvaliteta turističkog iskustva na području Nacionalnog parka Una.

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - biciklizam

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - planinarenje

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - rafting

48. Internacionalna Una regata

Ponovo zajedno!

Ovogodišnja 48.tradicionalna Una regata traje od 27.07 do 30.07.2022. Okupljanje učesnika i svečano otvaranje Regate uz kulturno-zabavni program predviđeno je u kampu Martin brod (piknik zona Lučica), dok je drugog dana planirana plovidba do Kulen Vakufa i zabavno-muzički program na Šrbačkom buku. Trećeg dana Regata se očekuje u Bihaću, gdje će se organizirati 22.tradicionalni skokovi sa Gradskog mosta i senzacionalni „Blobbing“ skokovi na zračni jastuk na poznatom gradskom kupalištu „Beton“. Večernji sati su rezervisani za veliki muzički spektakl na Gradskoj otoci, a zadnji dan Regate i svečano zatvaranje održaće se u Bosanskoj Krupi.

Kotizacija za učešće iznosi 50,00KM. U nastavku donosimo program 48. Internacionalne Una Regate:

Read More

17. maj Dan rijeke Une

Danas je bio poseban dan za sve nas, slavili smo 17. maj Dan rijeke Une u posjetilačkoj zoni Martin Brod, piknik prostor “Lučica” u Nacionalnom parku Una, uz muziku, ples, druženje i edukativne sadržaje. Poruka koju smo poslali sa proslave je da želimo očuvati izvornu ljepotu i bioraznolikost rijeke Une i ovog kraja i da ovdje nema mjesta za hidroelektrane i odlagalište nuklearnog otpada!

22. april – Dan planete Zemlje

Investirajte u našu planetu!

“22. april – Dan planete Zemlje” se ove godine obilježava pod sloganom “INVESTIRAJTE U NAŠU PLANETU”, a fokusira se prvenstveno na posljedice klimatskih promjena na Planetu koje svi već osjećamo i s toga smo danas ugostili prijatelje i suradnike Nacionalnog parka “Una” i zvanično obilježili početak suradnje između USAID Developing Sustainable Tourism in Bosna & Herzegovina – Turizam, Nacionalnog parka “Una” i Svjetskog fonda za zaštitu prirode WWF Adria uz podršku Federalno ministartstvo okoliša i turizma a koji će rezultatirati stvaranje novog Plana održivog upravljanja Parkom i uključivanje lokalne zajednice u aktivnu provedbu istog, te realizaciji drugih aktivnosti vezanih za podizanje svijesti o privrednoj i ekološkoj vrijednosti zaštićenih područja, promovisanje, očuvanje i širenje zaštićenih područja. 

U znak poštovanja i zahvalnosti prema Nacionalnom parku “Una” gosti su danas nakon obilaska prirodnog fenomena i najvišeg vodopada na rijeci Uni “Štrbački buk” posadili sadnice autohtone vrste kruške u ovoj posjetilačkoj zoni Parka.
Zahvaljujemo se ministrici FMOIT-a dr. Editi Đapo, gospodinu Karl Wurster – direktoru Ureda za ekonomski razvoj USAID-a, gospodinu Ibrahim Osta – šefu USAID Turizam, gospodinu Đorđu Stefanović – šefu WWF Adria u BiH, kao i svim prisutnim gostima, prijateljima, predstavnicima medija što su ovogodišnju proslavu Dana planeta Zemlje s nama prigodno obilježili u Nacionalnom parku “Una”, te posvetili pažnju i stavili fokus upravo na naš uspješan dugogodišnji rad posvećen zaštiti, očuvanju i razvoju cjelokupnog područja.

Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“

Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“ je prijavljen na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša F BiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, a prema rezultatima Javnog konkursa prihvaćen je u potpunosti. Vrijednost projekta je 80.000,00 KM.

Cilj projekta je utvrditi koje vrste gljiva žive na području Nacionalnog parka Una, njihovu koegzistenciju sa okolišem i rasprostranjenost, te na temelju rezultata predložiti mjere zaštite staništa gljiva.

S tim u vezi, danas je održan prvi sastanak sa projektnim timom. Implementacija projekta će se organizirati kroz tri radna tima. Projektni, ekspertni i terenski tim.

Operativni projektni tim (OTim) čine:

 • Mr.sc. Amarildo Mulić, direktor NP Una,
 • Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima,
 • Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,
 • Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu,
 • Dipl.ecc. Rejhana Hadžić, uprava NP Una, voditelj subtima za operativno-tehničke poslove,
 • Dipl.ing.šum. Emir Delić, uprava NP Una, voditelj subtima za terenski rad.

Ekspertni tim (ETim) čine:

 • Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima
 • Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
 • Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Prof.dr.sc. Zemira Delalić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Terenski tim (TTim)

Terenski tim (TTim) je tim zadužen za terenski rad. TTim će imati ukupno oko 15 osoba i čine ga, pored ETima, gljivari, studenti Univerziteta u Bihaću ili mlađi zainteresirani istraživači i suradnici JP NP Una.

Rok za završetak projekta je april 2023. godine.

 

Potpisan sporazum o suradnji NP “Una” i JU ZOP SDŽ

Suradnja između JP Nacionalni park “Una” i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko—senjske županije zvanično je utvrđena sporazumom o suradnji.

01. aprila 2022. godine u Bihaću, predstavnici ove dvije institucije, direktor JP NP “Una” Amarildo Mulić i ravnateljica JU ZOP LSŽ Tomislava Maratović Jurković ozvaničili su partnerstvo.

Suradnja je uspostavljena sa ciljem zajedničkog djelovanja u oblasti zaštite i očuvanja prirodnih i kulturno-historijski vrijednosti u području srednjeg dijela toka rijeke Une, unapređenja upravljanja i institucionalnog razvoja, održivog razvoja pograničnih regionalnih samouprava, kao i kvalitetnijeg sistema upravljanja, zajedničke pripreme i apliciranja projekata na raspoložive fondove, zajedničke prezentacije i promocije zaštićenih područja, razmjena znanja i iskustva između zaposlenika, zajedničkih znanstveno-stručnih istraživanja s obje strane rijeke Une.

 

 

U jesen 2021. godine je održan zajednički sastanak u upravi JP NP “Una” u Bihaću i obilazak terena kada se razgovaralo o prioritenim budućim koracima, te zajedničkom djelovanju u cilju zaštite ovog područja s obje strane Une. S toga su već pokrenute radnje od strane JU ZOP LSŽ za izradu stručne podloge u cilju proglašenja zaštićenog područja gornjeg toka rijeke Une na području Republike Hrvatske. Proglašenjem ovog zaštićenog područja povećati će se stupanj zaštite kompletnog područja gornjeg toka rijeke Une i kreirati uvjeti za dugoročnu zaštitu cjelokupnog područja.

Održana prva radionica “Izrada planskih dokumenata NP Una”

Danas je u Bihaću održana prva radionica za izradu planskih dokumenata Nacionalnog parka Una!
USAID Turizam u saradnji s JP Nacionalni park UNA i WWF Adria, uz tehničku podršku konsultantskog tima Nature & Adventure i Wise for Nature, radi na izradi novog plana upravljanja Nacionalnim parkom Una.
Ova radionica okupila je predstavnike vladajućih struktura lokalne vlasti, te relevantne aktere iz sfere turizma u NP Una. Kroz predstavljanje glavnih aktivnosti NP Una i analizom trenutnog stanja, želimo aktivno uključiti lokalne zajednice i unaprijediti sistem posjećivanja.
Krajnji rezultat je stvaranje održivog plana angažmana zajednice i upravljanja posjetama, čime će se poboljšati atraktivnost i spremnost BiH da odgovori potrebama međunarodnog turističkog tržišta, s fokusom na ljubitelje outdoor aktivnosti i prirode.
USAID Turizam nastavit će s podrškom očuvanju i promoviranju prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine!