JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća
radna mjesta:
– Sektor stručnih poslova zaštite, praćenja stanja, očuvanja, održavanja i korištenja
područja


1. Stručni saradnik za poljoprivredu……………………………1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
2. Nadzornik prirodnih parkova – glavni nadzornik……….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
3. Nadzornik prirodnih parkova…………………………………1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
4. Nadzornik prirodnih parkova – šumar …………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme


– Sektor za razvoj turizma, marketing, ugostiteljstvo i prodaju


5. Stručni saradnik za turizam……………………………………1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
6. Recepcionar ……………………………………………………….4 (četiri) izvršioca na neodređeno vrijeme

 

Opis radnih zadataka zaposlenika

Opis radnih zadataka za radno mjesto 1.:
predlaže programe znanstvenih i stručnih istraživanja vezanih uz korištenje poljoprivrednih površina; sudjeluje u izradi i provedbi Programa za upravljanje poljoprivredom na području Parka; sudjeluje u procesu izrade Poljoprivredno–okolišnog programa na lokalnoj i nacionalnoj razini; sudjeluje u uspostavi baze podataka u okviru svoje nadležnosti, te sudjeluje u popunjavanju baze podataka; surađuje na razvoju GIS-a Parka, u okviru svoje nadležnosti; surađuje sa naučnim i stručnim institucijama, strukovnim udruženjima i pojedincima unutar svog djelokruga rada; sudjeluje u pisanju i provedbi godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, nadzire njegovu provedbu, te sudjeluje u izradi izvještaja o njegovoj provedbi, u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pisanju, reviziji i provedbi plana upravljanja; prati i analizira domaće i međunarodne propise i trendove vezane uz poljoprivredu i uz zaštitu i promicanje biološke i krajobrazne raznolikosti; sudjeluje u pripremi izvještaja u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremi i pisanju projekata koje Park prijavljuje na natječaje za dobivanje financijskih sredstava u okvirima svog djelokruga rada; vrši unapređivanje postojećih uzgojnih metoda, istraživanje obilježja, iskorištenosti i plodnosti zemljišta; organizira primjenu dobivenih rezultata u cilju poboljšanja prakse u poljoprivredi; vrši unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka; sačinjava evidencije i vodi statističke podatke iz svoje oblasti; radi i druge poslove po nalogu izvršnog direktora.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 2. :
Vodi i koordinira rad nadzorničke službe i odgovoran je za provođenje Pravilnika o
unutarnjem redu, Uredbe o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prirode u NP; ovlašten je za planiranje, povođenje i koordiniranje poslova nadzora utvrđenog zakonom i drugim propisima; upućuje nadzornike na izvršavanje planiranih zadataka; prati izvršavanje poslova nadzorničke službe; supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Sektora; sudjeluje u pisanju i provedbi godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, nadzire njegovu provedbu, te sudjeluje u izradi izvješća o njegovoj provedbi, u okviru svoje nadležnosti; ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu nadzorničke službe i predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova; radi na pripremi dokumentacije vazano za prekršajne i kaznene prijave i prati izricanje mjera; surađuje s nadležnim institucijama u okvirima svoje nadležnosti propisane Uredbom o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode i drugih propisa; izvještava direktora i izvršnog direktora o provođenju planiranih aktivnosti; podnosi izvještaje direktoru I izvršnom direktoru o radu nadzorničke službe; obavlja i druge poslove po uputama i nalozima direktora i izvršnog direktora; za rad nadzorničke službe odgovoran je direktoru Preduzeća.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 3.:
Nadzornik izvršava razne svakodnevne zadatke propisane Zakonom i Uredbom o
organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode, kao i Pravilnika o unutarnjem redu i radnih zadataka koje dobija od glavnog nadzornika; sačinjavanjava zapisnike o zatečenom stanju tokom nadzora i kontrole na području Nacionalnog parka i zapisnike o privremenom oduzimanju; obilazi NP radi sprječavanja krađa, nasilništva, nelegalne gradnje objekata, ilegalnog ulaska u NP, nezakonitog lova i ribolova, sječe šume i pokretanja drveta; vrši nadzor na vodotocima i ostalim područjem NP u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu biljnog i životinjskog svijeta i dozvoljene aktivnosti na kopnu i vodama NP-a; provjerava ulaznice i dozvole, odobrenja za gradnju objekata, građevinske zahvate u prostoru; stalnom terenskom ophodnjom čuva od krađe, uništenja i oštećenja stojeća i ležeća stabla i dijelove stabala u šumi, zaštićene biljne vrste, podmladak, mlade sastojine i sporedne šumske proizvode (listinac, gljive, sjeme, trave, voće, ljekovito bilje i dr.); sačinjava zapisnike, službene zabilješke, foto zapise, mape, skice i uzima izjave od stranaka; koristi mobilni telefon i radio uređaj kao vezu sa upravom i drugim službama van Preduzeća za operativne aktivnosti u hitnim situacijama poput poplava, požara i prilikom potrebe vršenja prisilnih mjera u Nacionalnom parku i njegovim kontakt zonama; patrolira danju i u noćnim smjenama i radi na drugim posebnim zadacima sukladno planu rada i nalogu nadređenih; po potrebi sudjeluje u naplati ulaznica u Park na ulazima ili drugim lokalitetima koje odredi uprava; prati stanje biodiverziteta i bilježi zapažanja, fotografiše i donosi zaključke, a posebno onih vrsta i staništa za koje dobije poseban nalog te prikupljene materijale dostavlja biologu; tokom patroliranja vrši u manjem obimu poslove održavanja, tehničke zahvate i prikupljanje zatečenog smeća u području; sprovodi zakone i ostale propise koji se tiču NP-a i zaštite prirode, poštivanje pravila u piknik i rekreacijskim zonama, reguliše promet na ulazima, šumskim i lokalnim putevima u vrijeme pojačanog prometa vozila, i vrše regulaciju, upozoravaju i sankcioniraju parkiranje vozila; tokom rada posjetiocima daje informacije o pravilima ponašanja, prirodnim i kulturnim vrijednostima, dozvoljenim sportsko-rekreativnim aktivnostima, odgovara na pitanja turista i daje savjete; sukladno propisanim ovlastima koristi silu i tehnička sredstva kad je to neophodno u izvršavanju svog posla; radi i druge poslove po nalogu glavnog nadzornika.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 4.:
Nadzornik šumar ima ovlasti i izvršava sve zadatke kao i Nadzornik čuvar prirode uz dodatne obaveze i ovlasti koje se tiču čuvanja i zaštite šuma i šumskih ekosistema, te obavlja i slijedeće dopunske poslove: prati i preventivno sprječava, kontrolira, evidentira i redovno izvještava o svim utjecajima koji izazivaju promjene stanišnih uvjeta: sušenje i propadanje stabala, progaljivanje sastojina, zamočvarenje ili isušivanje staništa, oštećenja na šumskom tlu, pojavu biljnih bolesti, štetnih
kukaca; stalnom terenskom ophodnjom čuva od krađe, uništenja i oštećenja stojeća i ležeća stabla i dijelove stabala u šumi, zaštićene biljne vrste, podmladak, mlade sastojine i sporedne šumske proizvode (listinac, gljive, sjeme, trave, voće, ljekovito bilje i dr.); prati i evidentira štete od bolesti, kukaca, sitnih glodavaca, divljači i stoke; čuva i brine se za održavanje međašnih znakova (humke, propusti, jarci) kao i oznake unutrašnje podjele šuma; redovno prati fenološka, meteorološka i hidrološka motrenja, urod šumskog sjemena, pojavu biljnih bolesti, štetnih kukaca, elementarnih nepogoda, pojave sušaca, štete od divljači, domaće stoke, glodavaca i mehanizacije, vjetroloma i izvala; provodi planom utvrđene mjere na preventivnoj zaštiti šuma od požara; kontrolira, sprječava, utvrđiue i pismeno izvještava neposrednog rukovodioca o održavanju šumskog reda u sječinama, štetama na sastojini i tlu izazvanim primjenom neodgovarajuće tehnologije ili radom mehanizacije iskorištavanja šuma
u neodgovarajućim uvjetima; vodi redovno dnevnik o prijava i obračuna šumskih šteta, dokaza na sudu, te fenoloških motrenja, pojave šumskih štetnika, hidroloških i meteoroloških motrenja i sl.; obavlja i druge zadatke iz oblasti šumarstva koji su mu povjereni i propisani.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 5.:
surađuje s turističkim zajednicama, turističkim i putničkim agencijama i udruženjima radi promocije ponude Parka; sudjeluje na turističkim i drugim sajmovima i organizira poslove vezane za sajmove; organizira nabavu i prodaju suvenira i koordinira rad suvenirnica; surađuje s medijima radi promocije aktivnosti Parka i obavješćivanja javnosti o aktivnostima Parka; organizira nabavu i prodaju suvenira i koordinira rad suvenirnica; sudjeluje u osmišljavanju i provedbi programa promocije Parka; sudjeluje u pisanju i provedbi godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, nadzire njegovu provedbu, te sudjeluje u izradi izvještajaa o njegovoj provedbi, u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pisanju, reviziji i provedbi plana upravljanja i akcijskih planova, osobito onih vezanih uz promociju i sistem posjećivanja Parka; predlaže programe naučnih i stručnih istraživanja vezanih za promociju i sistem posjećivanja, sudjeluje u organizaciji istraživanja, koordinira ih i nadzire njihovu provedbu; predlaže programe praćenja stanja (monitoringa) vezane uz promociju i sistem posjećivanja Parka (ispitivanje zadovoljstva posjetitelja), sudjeluje u njegovom ustrojavanju, organizaciji i provedbi; organizira sistem izdavanja koncesijskih odobrenja iz svoje nadležnosti, prati i analizira njihovu provedbu i predlaže mjere poboljšanja; istražuje i savjetuje direktora i izvršnog direktora o postojećim nivoima turističke ponude i potražnje u NP; vrši procjenu tržišta i budućih trendova; osmišljava, kreira i koordinira izradu politike promocije turističke ponude NP; organizira izdavanje glasila Parka; koordinira rekreativne aktivnosti u Parku; surađuje sa školama u vezi provedbe programa edukacije i škole u prirodi; surađuje sa naučnim i stručnim institucijama, strukovnim udruženjima i pojedincima radi organizacije istraživanja i monitoringa; prati i analizira domaće i međunarodne propise i trendove vezane uz promociju i interpretaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenih područja; sudjeluje u pripremi i pisanju projekata koje Park prijavljuje na konkurse za dobivanje financijskih sredstava; sudjeluje u pripremi zakonom propisanih izvještaja, u okviru svoje nadležnosti; surađuje s međunarodnim stručnim i naučnim institucijama radi usvajanja novih znanja potrebnih za učinkovitije upravljanje Parkom; sudjeluje na naučnim i stručnim skupovima vezanima uz poslove iz svoje nadležnosti, radi prezentacije Parka i njegovih aktivnosti te usvajanja novih znanja potrebnih za učinkovitije upravljanje Parkom; prema potrebi obavlja poslove prezentacije, vođenja, edukacije i interpretacije prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka; prema potrebi obavlja poslove informatora; priprema redovne izvještaje o obavljenim poslovima; obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora.

Opis radnih zadataka za radno mjesto 6.:
ažurno i čitko vodi Dnevnik zapažanja i evidencija na ulazima u posjetilačke zone NP Una i slijedi propisano u Uputstvu iz Dnevnika; odgovoran je za stanje i rad ulaza (recepcije) u Parku u skladu sa važećim propisima; prodaje ulaznice u Parku i karte za parkiranje, ribolov, rafting, ronjenje i druge sportsko rekreativne aktivnosti koje su u ponudi Parka; u slučaju nedopuštenog ulaza u Park obavještava nadzornike; daje osnovne informacije posjetiteljima; prodaje suvenire, izdaje informativne prospekte i brošure; specificira novac i predaje dnevni Pazar; priprema i šalje dnevne izvještaje o stanju kontroliranih dnevnih ulazaka u Park, kao i o naplaćenim ulaznicama za organizirane grupe i pojedince; stara se o čistoći i estetskom izgledu recepcije; informira posjetitelje o prirodnim i kulturnim vrijednostima, kao i izletima i sadržajima koji su u ponudi Parka; vrši iznajmljivanje opreme koju Park nudi u kroz svoje usluge; radi i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

 a) Opći
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;

3. da nije osuđivan za krivično djelo, niti da se protiv njega vodi krivični postupak;

4. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08);

5. da nije obuhvaćen/a odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

6. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka za radna mjesta iz Javnog oglasa, a prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać,

7. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) Posebni
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete predviđene
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać po radnim mjestima kako slijedi:

Za radno mjesto 1.:
VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240ECST bodova) drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog Sistema studija-biotehnički fakultet, poljoprivredno prehrambeni fakultet; radno iskustvo najmanje 3 godine radnog iskustva od čega 1 godina u struci; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije; probni rad 6 mjeseci.
Za radno mjesto 2.:
VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240ECST bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog Sistema studija- fakultet za kriminalistiku, šumarski fakultet, biotehnički, stručni studij prirodoslovnog usmjerenja; radno iskustvo najmanje 5 godina od čega minimalno 3 godine rada u struci; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije; probni rad 6 mjeseci.
Za radno mjesto 3.:
III iIi IV stepen stručne spreme (SSS); najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima nadzornika u zaštićenom području; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije, Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite; probni rad 3 mjeseca.
Za radno mjesto 4.:
III i IV stepen stručne spreme šumarskog smjera-šumarski tehničar; najmanje 3 godine radnog iskustva od čega 1 godinu u struci-šumarski tehničar; poznavanje jednog svjetskog jezika; poznavanje rada na računaru; položen vozački ispit B kategorije; Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite; probni rad 3 mjeseca.
Za radno mjesto 5.:
VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240ECST bodova) drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog Sistema studija-ekonomski fakultet-smjer turizam, marketing,
menadžment; najmanje 3 godine radnog iskustva od čega 1 godina u struci; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B kategorije; probni rad 6 mjeseci.
Za radno mjesto 6.:
IV stepen stručne spreme, ekonomskog, informativno tehničkog ili društvenog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva; poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit B; probni rad 3 mjeseca.

Prijavljivanje na Javni oglas
Potpisana prijava od strane kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju gore navedenih općih uvjeta Javnog oglasa tražene pod tačkom od 1. do 7. i posebnih uvjeta za svako navedeno radno mjesto, kako slijedi:
1. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija koja nije starija od 6 mjeseci-za sva radna mjesta);
2. izvod iz matične knjige rođenih koji nije starije od 6 mjeseci original, može i ovjerena kopija CIPS-ove lične karte (za sva radna mjesta);

3. uvjerenje da nije osuđivan/a za krivično djelo, niti da se protiv kandidata vodi krivični postupak (original uvjerenje izdano od nadležnog organa koje nije starije od 15 dana-za sva radna mjesta);

4. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08) (potpisana i ovjerena izjava koja nije starija od 15 dana-za sva radna mjesta);
5. da nije obuhvaćen/a odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (potpisana i ovjerena izjava koja nije starija od 15 dana- za sva radna mjesta);
6. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
(za radna mjesta 1, 2 i 5-ovjerena kopija);
7. svjedočanstvo o stečenom srednjem obrazovanju (za radna mjesta 3, 4 i 6 -ovjerena kopija);
8. dokaz o radnom iskustvu (za sva radna mjesta-ovjerena kopija);
9. uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje; ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta-ovjerena kopija upisnice–indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru; ili diploma odnosno druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru (za sva radna mjesta-ovjerena kopija);
10. uvjerenje škola ili drugih institucija registriranih za učenje stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje; ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja jezika, položenom ispitu jednog svjetskog stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava fakulteta npr. ovjerena kopija upisnice–indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje stranog jezika, odnosno položene ispite stranih jezika; diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku (za sva radna mjesta-ovjerena kopija);
11. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za sva radna mjesta-kopija vozačke dozvole);
12. certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite (za radna mjesta 3 i 4 – ovjerena kopija).
Odgovarajući dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Javni oglas, ovaj dokaz dostavljaju samo za izabrani kandidati nakon donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

Ispunjenost općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.bDokumenti priloženi uz prijavu na Javni oglas neće se vraćati kandidatima.bUkoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena fotokopija, od kandidata se može zahtijevati uvid u originalne dokumente.
Kandidati će biti obavješteni pisanim putem o datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kao i testiranja kandidata za sva radna mjesta, a koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa. O daljem procesu nakon održanih intervjua i završenog testiranja, kandidati koji budu uspješni biti će obaviješteni putem telefona. Svi kandidati koji ne budu primljeni na upražnjena radna mjesta, u roku 5 dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos bit će obaviješteni pisanim putem. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, smatrat će se da
je odustao od učešća u oglasnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Obavijest o raspisivanju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme će se objaviti u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, a integralni tekst Javnog oglasa će se objaviti na web stranici JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać: www.npuna.ba

Javni oglas se dostavlja JU „Služba za zapošljavanje USK“ Bihać, a najkasnije na dan njegove objave u dnevnim novinama.
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. 
Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih radnih mjesta po ovom Javnom oglasu, potrebno je da dostavi prijavu u zatvorenoj koverti sa traženom dokumentacijom za svako od tih radnih mjesta, odvojeno.
Na poleđini koverte potrebno je navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon, kao i radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje. 

Kovertirane prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom preporučeno na adresu:
JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska  br.17D 
77000 B I H A Ć 


sa naznakom na koverti:

„Ne otvaraj-prijava na Javni oglas za radno mjesto ………………….“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.