JAVNI KONKURS

Javni konkurs za imenovanje direktora i dva (2) izvršna direktora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una", d.o.o. Bihać

 

Raspisuje se javni konkurs za imenovanje:

 1. Direktor Javnog preduzeća Nacionalni park “Una”, d.o.o. Bihać – 1 izvršilac
 2. Izvršni direktor u Sektoru stručnih poslova zaštite, praćenja stanja, očuvanja, održavanja i korištenja područja – 1 izvršilac i
 3. Izvršni direktor  u Sektoru za razvoj turizma, marketing, ugostiteljstvo i prodaju – 1 izvršioc

Direktora  i 2 izvršna direktora  imenuje Nadzorni odbor, uz saglasnost Osnivača, iz reda kandidata koji po menadžerskim i stručnim  znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju  obavljanju operativnih i  poslovnih potreba Društva.

I Direktor Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać
nadležan je da:

– predsjedava Upravom,

– organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,

– zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja,

– predlaže razvojnu i poslovnu politiku,

– predlaže planove rada i program razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje,

– usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu,

– predlaže organizaciju Društva,

– odgovoran je za zakonitost rada u Društvu,

– podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun,

– donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Društva,

– izvršava i organizira provođenje odluka organa Društva,

– utvrđuje prijedloge općih akata Društva,

– odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika,

– odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu,

– poduzima radnje vezane za registraciju Društva,

– zaključuje ugovore i poduzima i druge pravne radnje

– Odlučuje o pravima iz radnog odnosa

– uz pomoć uposlenika i stručnih saradnika planira, organizira, vodi i kontrolira aktivnosti Javnog preduzeća, što uključuje: planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelovanja javnog preduzeća

– Vrši procjenu prihoda i rashoda, pregovore s dobavljačima, kupcima i drugima,

vrši planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava, materijala i rada osoblja i vođenje dnevnih poslova

-vrši nadzor svih radnika

II SEKTOR STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, PRAĆENJA STANJA, OČUVANJA, ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA PODRUČJA

Naziv zanimanja: IZVRŠNI DIREKTOR

Opis poslova:

Organizira rad Sektora u suradnji sa direktorom,

– vodi, organizira i koordinira rad Sektora stručnih poslova zaštite, praćenja stanja, očuvanja i korištenja područja Nacionalnog parka,

– predlaže i koordinira istraživačke aktivnosti u Nacionalnom parku, prvenstveno inventarizacije i praćenja stanja,

– prati i proučava stanje prirode, predlaže i poduzima mjere zaštite,

– daje prijedloge za istraživanje i naučnu obradu iz djelokruga zaštite prirode (biljnog i životinjskog svijeta, voda, tla i krajobraza),

– prati obaveze koje proističu iz ugovora o naučno-istraživačkim projektima,

– izrađuje analize i informacije iz područja zaštite prirode,

– surađuje sa inspekcijama i akademskom zajednicom sa ciljem učinkovitije zaštite,

– predlaže i koordinira aktivnosti vezane za zaštitu, održavanje i promicanje Nacionalnog parka,

– prati odvijanje svih oblika djelatnosti, a posebno one koje bi u području zaštite unijele ireverzibilne učinke,

– surađuje sa pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju dopuštenu djelatnost u Nacionalnom parku radi zaštite njegovih prirodnih vrijednosti, te ostvarivanja mjera i uvjeta zaštite prirode.

 III SEKTOR ZA RAZVOJ TURIZMA, MARKETING, UGOSTITELJSTVO I PRODAJU

Naziv zanimanja: IZVRŠNI DIREKTOR

Opis poslova:

– Organizira rad službe u suradnji sa direktorom,

– priprema plan markentinških i rekreativnih aktivnosti, te plan drugih djelatnosti Službe,

– izrađuje godišnji i mjesečni plan rada Službe,

– odgovoran je za ostvarivanje stručne razine poslova Službe,

– odgovoran je za uredno i ažurno prikupljanje i uplatu dnevnog pazara i propisan rad na prodajnim mjestima,

– odgovoran je za pravovremenu nabavku svih potrebnih artikala, opreme i dijelova u Službi,

– vodi brigu i planira organiziranje promotivnih i rekreativnih aktivnosti,

– Organizira i provodi vođenje i prihvat posjetitelja,

– Organizira stručna savjetovanja i simpozije, te ostale stručne i naučne i kulturno-edukativne skupove,

– Obavlja poslove u vezi s promocijom Nacionalnog parka u zemlji i svijetu,

– odgovoran je za ažurno provođenje administrativnih obaveza Službe,

– predlaže izradu i sadržaj interpretativno-promotivnih materijala,

– organzira odlaske na sajmove, događaje u organizaciji Parka i događaje u kojima je Park suorganizator,

– izrađuje analize i statističke izvještaje

– direktoru podnosi izvještaje o radu Službe,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

2. Opći uvjeti pozicija broj 1, 2 i 3. 

Kandidati za direktora i izvršne direktore Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać  moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete: 

– da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

– da je stariji od 18 godina i mlađi od 65 godina na dan imenovanja,

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina računajući od dana izdržane,izvršene ili oproštene kazne,

– da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na koju se kandidira,

– da se na njega ne odnosi član IX Tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine

– da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 252. Zakona o privrednim društvima,

– da nema direktni ili indirektni (privatni) financijski interes u Društvu,

– da ponudi program  rada za mandatni period na koji se imenuje (samo za poziciju pod tačkom 1.)

– da posjeduje Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i Uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala,

– da ne vrši funkciju u političkoj stranci

3. Posebni uvjeti – pozicija broj 1, 2 i 3

Pored općih uvjeta, kandidat za direktora i izvršne direktore Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać, moraju ispunjavati i posebne uvjete i kriterije utvrđene Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Uprave Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, a to su:

–    da ima završenu visoku stručnu spremu (VSS), ili diplomu visokog obrazovanja prvog (240

     ESCT), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, ekonomski, prirodno matematički fakultet, fakultet biotehničkih  nauka, pravni ili drugi tehnički fakultet

–   da ima najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci za direktora, a za izvršne direktore 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim  poslovima za direktora, a 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima za izvršne direktore.

– da nije Osnivač društva koje obavlja istu djelatnost za koju je Društvo upisano u sudski registar

– da nije član Upravnog ili Nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste član drugog Upravnog ili Nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju istupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja

4. Mandat 

Mandat direktora i izvršnih direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“d.o.o. Bihać  je četiri (4) godine .

5. Potrebni dokumenti pozicija broj 1, 2 i 3.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: 

 1. Svojeručno potpisana prijava za konkurs koja sadrži: kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon kandidata i e-mail adresu.
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci);
 4. Potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 5. Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. Potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidatu presudom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave,
 7. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbi člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/03 i 34/03),
 8. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije  BiH”,  broj:70/08),
 9. Uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca)
 10. Uvjerenje da nije kažnjavan za privredni prestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala u periodu od 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora (ne starije od 3 mjeseca);
 11. Uvjerenje da nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda (ne starije od tri mjeseca)
 12. Dokaz o završenoj VSS – Diploma (nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini),
 13. Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci,
 14. Potpisanu i ovjerenju izjavu da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Društva, zaposlenik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
 15. Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i Uprava privrednih društava sa udjelom državnog kapitala,

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima. 

6. Ostale napomene 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa biće pozvani na intervju. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete iz Konkursa bit će pismeno obavješteni.

7. Podnošenje prijava 

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, u dnevnom listu:  “AVAZ” Sarajevo, sedmičnom listu „Krajina“ i na web stranici Nacionalnog parka Una.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnom listu, odnosno “Službenim novinama Federacije BiH”. 

Prijave na Javni konkurs s traženim dokumentima dostavljaju se lično u pisarnicu JP Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać ili putem pošte preporučeno, na adresu: 

Javno preduzeće Nacionalni park “Una”, d.o.o. Bihać

Komisija za izbor i imenovanje

Bosanska 17D

77000 Bihać 

SA NAZNAKOM ZA:

“Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  i izvršnih direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“, d.o.o. Bihać“ – „NE OTVARATI“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

Vodiči operativnih i sigurnosnih standarda

Nacionalni park Una u saradnji sa projektom USAID Turizam predstavljam vam okvir vodiča za operativne i sigurnosne standarde u turističkim aktivnostima biciklizma, pješačenja i raftinga.

Standarde je pripremio projekat USAID Turizam u saradnji sa slovenačkom agencijom Good place specijalizovanom za turizam i aktivnosti na otvorenom kao i promociju i brending destinacija.

 

Cilj ovog vodiča za operativne i sigurnosne standarde je da se operaterima u sektoru avanturističkog turizma u prioritetnim segmentima (pješačenje, biciklizam i rafting) pruže konkretne smjernice o tome kako usvojiti i pridržavati se međunarodno priznatih sigurnosnih standarda u radu.  

 

Ovaj Vodič ne mijenja potrebu za strožijim i dosljednijim zakonodavstvom te za većim brojem politika kojima se uređuju aktivnosti avanturističkog turizma, ali nudi neke konkretne smjernice nosiocima djelatnosti. Također, on ne rješava pitanje nedostatka međunarodnih standarda, ali budući da se zasniva na najboljim međunarodnim praksama, pruža međunarodno priznate smjernice i kriterije.  

 

Pozivamo sve ponuđače navedenih turističkih aktivnosti koji svoje programe izvode na području Nacionalnog parka Una da se upoznaju sa ovim standardima i svoje aktivnosti u najvećoj mogućoj mjeri usklade sa njima.

Podsjećamo da je ovaj vodič utemeljen na preporukama slijedećih standarda:

 

 • ISO 21101: Avanturistički turizam – Sistemi upravljanja sigurnošču
 • ISO 21102: Avanturistički turizam – Lideri – Lične kompetencije
 • Standard za vodiče u avanturističkom turizmu  (ATTA)
 • Smjernice u vezi sa COVID-19 Zdravlje i sigurnost u avanturističkom turizmu  (ATTA)
 • Kriteriji Globalnog Vijeća za Održivi Turizam (GSTC) za sektor hotela i tur operatora

 

 

Uvjereni smo da će stremljenje ka potpunoj primjeni ovih standarda u velikoj mjeri unaprijediti kvalitet pružanja usluga avanturističkog turizma na području Nacionalnog parka Una.

 

Indirektno, implementacija ovog standarda će doprinijeti većem nivou osposobljenosti osoblja, većem broju međunarodno certificiranih vodiča, sigurnijim i zelenijim iskustvima, čišćem i bolje zaštićenom okolišu, te većem kvalitetu proizvoda avanturističkog turizma. Kao rezultat toga, Nacionalni park Una i BiH će poboljšati svoju globalnu poziciju i privlačnost kao destinacija za avanturu na otvorenom.  

Pozivamo vas na nam se primjenom ovih standarda pridružite u unapređenju kvaliteta turističkog iskustva na području Nacionalnog parka Una.

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - biciklizam

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - planinarenje

Preporuke za primjenu međunarodnih standarda - rafting